वडा १६

वडा नं. क्षेत्रफल (वर्ग की.मि.) घरधुरी महिला पुरुष जम्मा जनसख्या
१६ २१.९४ १०९६ २४३३ २१७९ ४६१२

 

Nepali