वडा ८

Nepali

 

वडा नं. क्षेत्रफल (वर्ग की.मि.) घरधुरी महिला      पुरुष जम्मा जनसख्या
८.०३ १५६६ ३५५८ ३२८७ ६,८४५

 

Supporting Documents: