वडा १७

वडा नं. क्षेत्रफल (वर्ग की.मि.) घरधुरी महिला पुरुष जम्मा जनसख्या
१७ २१.९४ १३४१ ३११५ २६९३ ५८०८

 

Nepali