वडा २९

Nepali
वडा नं. क्षेत्रफल (वर्ग की.मि.) घरधुरी महिला पुरुष जम्मा जनसख्या
२९ २०.४० ८३४ १८०४ १५८२ ३३८६

 

Supporting Documents: