वडा ३

Nepali
वडा नं. क्षेत्रफल (वर्ग की.मि.) घरधुरी महिला  पुरुष     जम्मा जनसख्या
०.४७ १००२ २०८८ २३६३ ४,४५१

 

Supporting Documents: