वडा १५

वडा नं. क्षेत्रफल (वर्ग की.मि.) घरधुरी महिला पुरुष जम्मा जनसख्या
१५ २१.९४ १२९२ २८०३ २५६९ ५३७२

 

Nepali