वडा १८

वडा नं. क्षेत्रफल (वर्ग की.मि.) घरधुरी महिला पुरुष जम्मा जनसख्या
१८ २१.९४ ७९८ १७४५ १५२९ ३२७४

 

Nepali