प्राविधिक प्रतिवेदन सम्बन्धमा (वडा कार्यालयहरु सबै)