गैर सरकारी संस्थाहरुले आ.व. ०७७/०७८ को कार्यक्रम तथा बजेट पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

Supporting Documents: