क्षतिको विवरण पठाउने सम्बन्धमा (वडा कार्यालयहरु सबै) ।