कार्यालयमा अनिवार्य उपस्थित भर्इ कामकाज गर्ने सम्बन्धमा ।