एम. आइ. एस. अपरेटर र फिल्ड सहायक पदको सीप परीक्षण/अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना