नगर कार्यपालिकाको मिति २०७५/११/०९ गतेको बसेको २५ औं बैठकबाट पारित निर्णयहरु