FAQs Complain Problems

Act, law and directives

Post date Document
Water Transport Operation Procedure on Narayani River of Bharatpur Municipal Corporation, 2077 08/20/2021 - 14:25 PDF icon भरतपुर महानगरपालिकाको नारायणी नदीमा जल यातायात सञ्चालन कार्यविधि,२०७७.pdf
Narayani river bank management and operation procedure of Bharatpur Municipal Corporation, 2077 08/20/2021 - 14:23 PDF icon भरतपुर महानगरपालिकाको नारायणी नदी किनार व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि,२०७७.pdf
Toll Development Institution Formation and Operation Procedure of Bharatpur Municipal Corporation, 2078 08/20/2021 - 14:20 PDF icon भरतपुर महानगरपालिकाको टोल विकास संस्था गठन तथा परिचालन कार्यविधि,२०७८.pdf
Respectful Farewell Procedure for Long Term Service Women Health Volunteers, 2078 08/20/2021 - 14:15 PDF icon स्वयंसेविकाहरुका लागि सम्मानजनक विदाई गर्ने कार्यविधि, २०७८.pdf
Rules of Procedure of Ward Education Committee, School Management Committee and Teachers-Parents Association, 2078 08/20/2021 - 11:31 PDF icon समिति र शिक्षक-अभिभावक संघगठन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८.pdf
Bharatpur Municipal Corporation Education Act, 2075 (Second Amendment) 2078 08/20/2021 - 11:22 PDF icon भरतपुर महानगरपालिका शिक्षा ऐन,२०७५ (दोस्रो संशोधन) २०७८.pdf
Bharatpur Municipal School Scholarship Management Procedure, 2075 (First Amendment) 2078 08/20/2021 - 11:19 PDF icon भरतपुर महानगरपालिका विद्यालय छात्रव‌ृति व्यबस्थापन कार्यविधि, २०७५ (प्रथम संशोधन) २०७८.pdf
Child Club of Bharatpur Municipal Corporation - Network Formation and Facilitation Guideline, 2078 08/19/2021 - 12:03 PDF icon भरतपुर महानगरपालिकाको बालक्लब - सञ्जाल गठन तथा सजीकरण निर्देशिका ,२०७८.pdf
Disaster Management Fund Operation Procedure, 2078 08/19/2021 - 12:01 PDF icon विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि,२०७८.pdf
Bharatpur Municipal Corporation Disaster Relief Criteria, 2078 08/19/2021 - 11:59 PDF icon भरतपुर महानगरपालिकास्तरीय विपद् राहत मापदण्ड, २०७८.pdf

Pages