FAQs Complain Problems

Act, law and directives

Post date Document
भरतपुर महानगरपालिकाको नक्सापास सम्बन्धी कार्यविधि,२०७५ (पहिलो संशोधन,२०७८) 02/25/2022 - 11:42 PDF icon भरतपुर महानगरपालिकाको नक्सापास सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ _20220225_0001.pdf
सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धी नियमावली, २०७६ 02/25/2022 - 11:20 PDF icon सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धी नियमावली, २०७६ _20220225_0001.pdf
दीर्घकालीन सेवा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुका लागि सम्मानजनक विदाई गर्ने कार्यविधि,२०७८ 02/25/2022 - 10:50 PDF icon दीर्घकालीन सेवा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुका लागि कार्यविधि, २०७८.pdf
भरतपुर महानगरपालिका सहकारी (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७५ 02/25/2022 - 10:44 PDF icon भरतपुर महानगरपालिका सहकारी (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७५.pdf
भरतपुर महानगर जेष्ठ पत्रकार निवृत्तिभरण कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८ 02/24/2022 - 16:52 PDF icon भरतपुर महानगर जेष्ठ पत्रकार निवृत्तिभरण कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७८.pdf
सुरक्षित नागरिक आवास कार्यान्वयन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७६ 02/23/2022 - 16:57 PDF icon सुरक्षित नागरिक आवास कार्यान्वयन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७६.pdf
भरतपुर महानगरपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण ऐन, २०७६ 02/10/2022 - 14:37 PDF icon भरतपुर महानगरपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण ऐन, २०७६ .pdf
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७ 02/10/2022 - 14:34 PDF icon संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि,२०७७ .pdf
भरतपुर महानगरपालिका प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन,२०७८ 01/26/2022 - 13:16 PDF icon भरतपुर महानगरपालिका प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन,२०७८.pdf
महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुका लागि चाडबाड खर्च प्रदान गर्ने कार्यविधि, २०७८ 12/15/2021 - 11:38 PDF icon महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुका लागि चाडबाड खर्च प्रदान गर्ने कार्यविधि, २०७८.pdf

Pages