FAQs Complain Problems

Act, law and directives

Post date Document
भरतपुर महानगरको डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड, विज्ञापन होर्डिंङ्ग बोर्ड तथा विद्युतीय प्रचार-प्रसार सामाग्री नियमन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ 03/28/2022 - 12:10 PDF icon डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड मापदण्ड, २०७७ _20220328_0001.pdf
नगर कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७६ 03/27/2022 - 16:33 PDF icon नगर कार्यपालिकाको(कार्य विभाजन) नियमावली, २०७६ _20220327_0001.pdf
भरतपुर कोभिड-१९ आईसोलेसन केन्द्र संचलान कार्यविधि, २०७७ 03/24/2022 - 14:34 PDF icon भरतपुर कोभिड १९ आईसोलेसन केन्द्र संचालन कार्यविधि, २०७७ _20220324_0001.pdf
भरतपुर महानगरपालिका बजार अनुगमन कार्यविधि, २०७७ 03/24/2022 - 13:26 PDF icon बजार अनुगमन कार्यविधि, २०७७ _20220324_0001.pdf
आधारभूत शिक्षा (कक्षा ८) परीक्षा संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ 03/23/2022 - 12:05 PDF icon आधारभुत शिक्षा परीक्षा संचालन कार्यविधि, २०७६ _20220323_0001.pdf
पशु सेवा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६ 03/15/2022 - 16:52 PDF icon पशु सेवा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६ _20220315_0001.pdf
भरतपुर महानगरपालिका शिक्षा (प्रथम संशोधन) ऐन, २०७६ 03/15/2022 - 16:27 PDF icon भरतपुर महानगरपालिका शिक्षा (प्रथम संशोधन) ऐन, २०७६ _20220315_0001.pdf
विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क निर्धारण कार्यविधि, २०७६ 03/15/2022 - 16:20 PDF icon विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क निर्धारण कार्यविधि, २०७६ _20220315_0001.pdf
भरतपुर महानगरपालिका जनप्रतिनिधिहरूको आचार संहिता, २०७५ 03/15/2022 - 16:10 PDF icon भरतपुर महानगरपालिका जनप्रतिनिधिहरुको आचार संहिता, २०७५ _20220315_0001.pdf
कृषि यन्त्रिकरण प्रवर्द्वन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ 03/14/2022 - 16:47 PDF icon कृषि यन्त्रिकरण प्रवर्द्वन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ _20220314_0001.pdf

Pages