FAQs Complain Problems

Act, law and directives

Post date Document
भरतपुर महानगरपालिकाको मर्मत सम्भार कार्यविधि, २०७९ 09/05/2022 - 16:48 PDF icon भरतपुर महानगरपालिकाको ममर्त सम्भार कार्यविधि २०७९.pdf
भरतपुर महानगरपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन २०७५ 08/21/2022 - 13:46 PDF icon स्थानीय राजपत्र_20220821_0001.pdf
विपन्न वर्ग आर्थिक सहायता कार्यविधि, २०७९ 08/11/2022 - 15:37 PDF icon विपन्न वर्ग आर्थिक सहायता कार्यविधि, २०७९_20220811_0001.pdf
भरतपुर महानगरपालिका विनियोजन ऐन, २०७९ 07/31/2022 - 14:32 PDF icon विनियोजन ऐन, २०७९.pdf
आर्थिक ऐन , २०७९ 07/27/2022 - 17:09 PDF icon आर्थिक ऐन , २०७९.pdf
भरतपुर महानगरपालिका छोरी जीवन बीमा गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ 07/19/2022 - 11:40 PDF icon भरतपुर महानगरपालिका छोरी जीवन बीमा गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ए.pdf
भरतपुर महानगरपालिका खानेपानी महसुलमा छुट सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ 07/19/2022 - 11:38 PDF icon भरतपुर महानगरपालिका खानेपानी महसुलमा छुट सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९.pdf
भरतपुर महानगरपालिकाको आन्तरिक कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७९ 07/17/2022 - 11:54 PDF icon भरतपुर महानगरपालिकाको आन्तरिक कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७९.pdf
भरतपुर महानगरपालिका प्रधानाध्यापक नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ (प्रथम संशोधन) 05/08/2022 - 13:50 PDF icon भरतपुर महानगरपालिका प्रधानाध्यापक नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि_20220508_0001.pdf
भरतपुर महानगरपालिका सार्वजनिक खरिद कन्टिजेन्सी रकम खर्चलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०७८ 05/08/2022 - 13:02 PDF icon सार्वजनिक खरिद कन्टिजेन्सी रकम खर्चलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिक_20220508_0001.pdf

Pages