Notice

तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम  सञ्चालन निर्देशिका (Open the link) अनुसार तलको अनुसूचि भरि वडा वा स्थानीय तहको सिफारिस सहित योजना माग गर्नुहुन अनुरोध छ।

भरिएको अनुसूचि निम्न इमेलहरुमा पठाउनुहुन अनुरोध छ। 

 

<ghimire.isor@gmail.com>

<yadavbikau560@gmail.com>

 

सूचना: http://tmpp.mofaga.gov.np/cmspost/24/aayajanakarayakarama-magaparasatava-pasha-garana-samabnathha-sacana

रिपोर्टिङ सफ्टवेर  http://wppms.tmpp.mofaga.gov.np/  

निर्देशिका:  http://tmpp.mofaga.gov.np/cmspost/1/taraii-mathhasha-samathathha-karayakarama-saniacalna-narathashaka

थप जानकारी यो वेवसाइटबाट हेर्नुहोला  http://tmpp.mofaga.gov.np/

 

Supporting Documents: