नगरस्तरीय योजनाको प्रगति सम्बन्धमा (वडा कार्यालयहरु सबै) ।