वितरण गरिएको राहतको यथार्थ तथ्यांक प्रेषित गर्ने सम्बन्धमा ।