संकटासन्नता क्षमता लेखाजोखा सर्वेक्षणका लागि सर्वेक्षक खटाइएको बारे ।

Supporting Documents: