श्री वडा कार्यालय सवै, भरतपुर महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको मिति २०७४/०९/१८ गते बसेको वैठकको निर्णय प्रतिलिपि पठाईएको ।