वातावरण दिवस मनाउने सम्बन्धमा (वडा कार्यालयहरु सबै)