भूकम्पमा परेका लाभग्राहीको नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा