भर्ना भएका विद्यार्थीको विवरण पठाउने सम्बन्धमा ।

Supporting Documents: