भरतपुर महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको वैठक २०७४।०६।०६ गते भएका निर्णयहरु