भरतपुर महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको मिति २०७४/०९/२३ र २०७४/१०/११ गते बसेको वैठकको निर्णयहरु