भरतपुर महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको मिति २०७४/०९/१८ गते बसेको वैठकको निर्णयहरु