भरतपुर महानगरपालिकाको आ. व.०७४ / ०७५ को बार्षिक समीक्षा कार्यक्रमका झलकहरु