नगर कार्यपालिकाको पहिलो बैठक २०७४/०५/०४ को प्रेस बिज्ञप्ती