नगर कार्यपालिकाको पहिलो बैठकको निर्णय फ्री Wi-Fi संचालन सम्बन्धि दफा उतार तथा कार्यान्वयन