घरधुरी सर्वेक्षणका लागि गणक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना