आधारभूत तह उत्तीर्ण परीक्षा २०७५ को नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना

Supporting Documents: