अमिनहरुको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएकाे सम्वन्धमा ।

Supporting Documents: